Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

6253 22a5 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit
0001 98e0 350
Reposted fromshitsuri shitsuri viayourhabit yourhabit
8964 2724 350
3874 b876 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
5132 093e 350
1834 c041 350
Reposted fromhagis hagis viaampajewska ampajewska

March 20 2017

1969 7363 350
Reposted fromtosiaa tosiaa viayourhabit yourhabit
5975 aef1 350
payment method
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viayourhabit yourhabit
2429 2741 350
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
KOCHAŁEM JĄ, ALE BYŁEM WOBEC NIEJ PODŁY. 
— "Maleńczuk"
Reposted frombrzask brzask viayourhabit yourhabit
6209 aa43 350
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viayourhabit yourhabit
będziesz myślał o niej ciągle nawet jeśli udajesz, że tak nie jest
— .
Reposted fromyourhabit yourhabit
7420 9ab0 350
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viayourhabit yourhabit
jeśli znasz adres mojego soupa to albo nic dla mnie nie znaczysz, albo ufam ci jak pojebana.
— true story
Reposted fromcrybitch crybitch viayourhabit yourhabit
5206 c953 350
Reposted fromRaphayella Raphayella viairmelin irmelin
9924 580f
how to tell if your cat is jewish
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viayourhabit yourhabit
4295 63f4 350
Reposted fromerial erial viakashasrasha kashasrasha
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl