Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

7842 23f6 350
Adela.d.r
Reposted fromPoranny Poranny vianowaczi nowaczi
6371 bcc0 350
5344 04fc 350
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaicannotremember icannotremember
5242 8457 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaicannotremember icannotremember
Reposted fromTullfrog Tullfrog viascorpix scorpix
8290 d176 350
Lolita by Bartosz Kosowski
Reposted fromuhuh uhuh viamoviesss moviesss
1495 bada 350
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
4530 7a83 350
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
9851 2071 350
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin

October 05 2018

3753 3dcf 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4062 d079 350

September 30 2018

Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
8916 585c 350
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
6175 ec72 350
Reposted frommaking-love making-love viairmelin irmelin
2274 8a34 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
9260 821b 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3753 3dcf 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4062 d079 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl