Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

8731 b186 350
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin

November 07 2018

2771 8288 350
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

November 05 2018

9114 09cc 350
Reposted fromkarahippie karahippie viakashasrasha kashasrasha
5213 aab9 350
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

November 04 2018

5344 03f4 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

November 02 2018

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin
3570 1b6d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
2192 c90c 350
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
8778 a727 350
Reposted fromrisky risky viaNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin

October 27 2018

0441 80e4 350
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viairmelin irmelin
9201 ec9c 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
5253 fd3a 350
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
2678 5e5e 350
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
0830 c995 350
2941 d5f0 350
Reposted fromfreakish freakish viaperseweracje perseweracje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl