Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

6912 5d06 350
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viairmelin irmelin
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viairmelin irmelin

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin
2024 19f1 350
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
4447 6123 350
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

July 28 2018

2875 6a56 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3198 1ef5 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

July 24 2018

5352 0d3a 350
Reposted frompastelowe pastelowe viatediousuncle tediousuncle
   
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

July 20 2018

Chodzę gdzieś dzisiaj i tęsknię. Tęsknie za ludźmi, którzy byli mi kiedyś tak strasznie bliscy i wiedzieli o mnie prawie wszystko. Tęsknie za sobą z tamtych lat, tak pewną ich wiecznej obecności. Za tamtym bezwarunkowym zaufaniem i poczuciem, że należysz gdzieś i masz ludzi, którzy są twoim domem. 
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you viakudi kudi
7615 42bf 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoblivious oblivious
4632 e480 350
Reposted from4777727772 4777727772 viakashasrasha kashasrasha
5953 908b 350
Reposted fromDennkost Dennkost viaojtam ojtam

July 14 2018

Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin
#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viairmelin irmelin
5759 880f 350
Reposted fromTLC2 TLC2 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl