Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

0078 78c1 350
Reposted fromdawcioq dawcioq vianikotyna nikotyna
2528 fa4b 350
Reposted fromzciach zciach vianikotyna nikotyna
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
3117 9340 350
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
1043 7361 350
12 października 2019, wracając z Błędnych Skał, Góry Stołowe.
Reposted fromikari ikari viairmelin irmelin
4945 4a58 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
8960 21ed 350
Reposted fromnyaako nyaako viaojtam ojtam

December 04 2019

1463 b5a9 350
Reposted fromwstawaj wstawaj viairmelin irmelin
2816 77a0 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
6078 8140 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
9606 a4b7 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
2053 887a 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
8389 a3e3 350
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
8058 5f8e 350
Reposted fromble ble viairmelin irmelin
1463 b5a9 350
Reposted fromwstawaj wstawaj viairmelin irmelin
2816 77a0 350
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianikotyna nikotyna
6078 8140 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
9606 a4b7 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
2053 887a 350
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
8389 a3e3 350
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl