Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

2359 713c 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin
8314 dc2d 350
Reposted fromNekoii Nekoii viairmelin irmelin

August 17 2019

4215 0126 350
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
8654 82f9 350
Reposted fromgorky gorky viairmelin irmelin
4487 d4d6 350
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

August 11 2019

5368 eb04 350
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viairmelin irmelin
1273 eaf6 350
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
3078 92b6 350
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin


Take this!
Reposted fromlordoftherings lordoftherings viairmelin irmelin
7434 74ff 350

postmodernmulticoloredcloak:

gutterballgt:

darkslayer092:

They’ve come so far.

Give them their hair back??

Freshman year vs senior year

Reposted fromMoniquill Moniquill viairmelin irmelin
6068 1a4f 350
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
7245 add7 350
Reposted fromvongoogen vongoogen viairmelin irmelin
7026 a6cd 350
Lublin.
Reposted frommargharett margharett viairmelin irmelin
9058 5ab4 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin

August 05 2019

2846 8363 350
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viairmelin irmelin

dreamgrl1998:

my common sense watching my idiot brain overthink everything

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
4235 06ca 350
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl